Povrat i reklamacije

Kupac ima pravo opozvati/stornirati kupnju u roku od 14 dana od dana kupnje. Odluku u opozivu/storniranju kupnje Kupac šalje nedvosmislenom izjavom, i to ispunjavanjem i slanjem Obrasca za jednostrani raskid ugovora na email adresu webshop@pinija-namjestaj.hr.

Kupac ima pravo i na povrat kupljene/isporučene robe. Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke robe tj. od datuma za osobno preuzimanje pošiljke (Zakon o zaštiti potrošača, članak 72, stavak 1 i 2).

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, Kupac mora Prodavatelju pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke naznačene u Obrascu za jednostrani raskid ugovora, a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili putem elektroničke pošta. Obrazac za jednostrani raskid ugovora može se preuzeti ovdje. Obrazac je potrebno ispuniti i poslati na email adresu webshop@pinija-namjestaj.hr.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Kupcu, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

U slučaju korištenjem prava na jednostrani raskid ugovora raskid Kupac snosi sve izravne troškove povrata robe i eventualne troškove nastale umanjenjem vrijednosti robe. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od dana od kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Kupac ne snosi troškove raskida ugovora.

Kupac nema pravo na raskid u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, a osobito ako je:
- ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
- predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;
- predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
- predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Kupac je dužan robu vratiti u originalnom stanju i originalnoj ambalaži. Kupac ima obvezu pažljivog rukovanja proizvodom i ambalažom koja je sastavni dio proizvoda. Nije dozvoljeno uništavati, nestručno rukovati ili samostalno otklanjati manjkavosti na proizvodu. Visinu eventualnih troškova nastalih umanjenjem vrijednosti robe određuje Prodavatelj.

Ukoliko Kupac vrati robu sa umanjenom vrijednošću odnosno oštećenu ili sa neoriginalnom ambalažom ili sa bilo kojim vidljivim materijalnim nedostatkom, Prodavatelj zadržava pravo obračunati Kupcu naknadu za umanjenje vrijednosti robe koja se računa prema procijenjenom trošku popravka.

Povrat novca će se izvršiti u roku od 14 dana od dana primitka vraćene robe. Povrat novca Kupcu se vrši uplatom na bankovni račun kupca koji se navodi u Obrascu za jednostrani raskid ugovora. Rok za povrat novca iznosi 14 dana računavši od dana nakon što je Prodavatelj zaprimio vraćenu robu od Kupca.